ข้อแนะนำเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

Spread the love

คงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปยังคงหวาดกลัวกันอยู่นะครับ สำหรับไวรัสที่ระบาดอย่างรุนแรง ถึงขั้นวิกฤตแล้วในปัจจุบัน โดยรัฐบาลในแต่ละประเทศต่างเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยประเทศไทยก็เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงจัดว่าอยู๋ในระดับ 2 ตามที่รัฐบาลเปิดเผย แต่ก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่ระดับที่ 3 แล้ว ก็มีมาตรการรอรับเหตุการณ์ แต่ทั้งนี้ แผนรับมือที่ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

ข้อควรปฏิบัติและคําแนะนําสําหรับประชาชน

หลักการพื้นฐานในการลดความเสี่ยงทั่วไปของการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมถึงเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้แก่

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง

• ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ป่วย

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าโดยไม่มีการป้องกัน

• ผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงควรมีมารยาทในการไอ (รักษาระยะห่างเมื่อไอเมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมูก ด้วยทิชชูหรือผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง และล้างมือ)

• สําหรับสถานพยาบาล ให้ยกระดับมาตรฐานของข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉิน

 

ความพร้อมและการรับมือ

สิ่งที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการ ได้แก่

• ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ประเมินความเสี่ยง สอบสวนผู้ป่วย การวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการการบริหารทาง การแพทย์การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ และการสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

• เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนความพร้อมแห่งชาติในการรับมือโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ (กําลังรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี)

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ด้วยการสนับสนุนจาก WHO ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ในการตรวจสอบตัวอย่างตามที่มีการร้องขอ

• กระทรวงสาธารณสุขกําลังทําแบบจําลองกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อคาดการณ์สถานการณ์และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในขณะที่การระบาดกําลังกําลังดําเนินไปในประเทศไทย

• ผู้ที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยที่ก่อนหน้านี้ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับข้อมูลจากกระทรวงสาธาณสุขทันทีที่มาถึงประเทศไทยเกี่ยวกับวิธีรายงานอาการป่วยการต่าง ๆ ต่อกรมควบคุมโรคผ่านสายด่วน 1422

• กระทรวงสาธารณสุขยังได้แนะนําให้ใช้เครื่องมือออนไลน์สําหรับการรายงานด้วยตนเอง ซึ่งมีให้บริการทั้งในภาษาไทย อังกฤษ และจีนสามารถเข้าถึงได้ครับ